Organisation

LEITER DER FEUERWEHR

   
                                 Peter Denz Norbert Weismeier                                
  1. Kommandant 2.Kommandant  

ZUGFÜHRER

Alfred Vogel Roman Schäffler Peter Wolf Florian Braunreuther
Zugführer 1. Zug Zugführer 1. Zug Zugführer 2. Zug Zugführer 2. Zug

GRUPPENFÜHRER

Otto Braunreuther Günther Filbinger Markus Nickl Alexandra Malik
Gruppenführer 1. Zug Gruppenführer 1. Zug Gruppenführer 1. Zug Gruppenführer 1. Zug
Stefan Schiedlofsky Christian Schmid Alexander Schraml Werner Weismeier
Gruppenführer 1. Zug Gruppenführer 1. Zug Gruppenführer 1. Zug Gruppenführer 1. Zug
Michael Denz Marco Filbinger Peter Kreuzer Daniel Merkl
Gruppenführer 2. Zug Gruppenführer 2. Zug Gruppenführer 2. Zug Gruppenführer 2. Zug
Marco Schäffler Dr. Marcel Schraml Theresa Sticht  
Gruppenführer 2. Zug Gruppenführer 2. Zug Gruppenführerin 2. Zug